Kancelaria Brokerska
Faktor
Ryszard Franczuk

ul. Kos. Gdyńskich 105/2
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. +48 95 720 55 00
fax. +48 95 722 11 44
e-mail: biuro@kb-faktor.pl
zezw. Min. Fin. nr 409 z 09.08.1993
Atuty

Korzystając z naszych usług Klient zyskuje opiekę doradcy w dziedzinie ubezpieczeń i reprezentanta jego interesów w kontaktach z ubezpieczycielami.

Kadra KB Faktor przejmuje szereg obowiązków ciążących na Kliencie, a wdrażane procedury ułatwiają ich pracę związaną z bieżącą obsługą ubezpieczeń.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Klient KB Faktor uzyskuje szereg korzyści:  

 • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej przy jej optymalnym koszcie,
 • zastosowanie rozwiązań niestandardowych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta, uwzględniających specyfikę organizacji i działalności,
 • szybką i sprawną obsługę,
 • monitoring terminowości rozliczeń i opłaty rat składek,
 • profesjonalną obsługę w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego i zamówień publicznych,
 • pełne wsparcie w procesie likwidacji szkód,
 • pomoc w kontaktach z ubezpieczycielami, doradztwo przy wyborze zakładu ubezpieczeń, w którym zostaną ulokowane ryzyka ubezpieczeniowe, z uwzględnieniem zarówno jakości udzielanej ochrony, jej kosztów, jak również standingu finansowego ubezpieczyciela,
 • oszczędność czasu i pieniędzy dzięki zleceniu brokerowi zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym,
 • pracę zespołu wysoko wykwalifikowanych pracowników KB FAKTOR,
  pomoc w likwidacji szkód ubezpieczeniowych i dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.


Klient nie ponosi kosztów usługi Kancelarii Brokerskiej Faktor.


    Działając w imieniu i na rzecz Klientów pracujemy według ściśle określonych procedur, których celem jest stworzenie optymalnych warunków ochrony w zakresie ubezpieczeń.    
    Naszym Klientom skutecznie doradzamy również w zakresie tworzenia i obsługi grupowych ubezpieczeń na życie.   


Broker ubezpieczeniowy

Broker ubezpieczeniowy - osoba fizyczna lub prawna, która za zezwoleniem organu nadzoru nad rynkiem finansowym (Komisja Nadzoru Finansowego) i wpisaniu na listę brokerów wykonuje działalność brokerską (art. 20 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym - Dz.U. z 2003r. Nr 124, poz. 1154).
Broker ubezpieczeniowy jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym, wykonującym czynności w imieniu lub na rzecz klienta, polegające między innymi na zawieraniu lub pośredniczeniu w zawarciu umowy ubezpieczenia. Reprezentuje interesy ubezpieczeniowe klienta, identyfikuje ryzyko, doradza w zakresie ubezpieczeń, uczestniczy w zarządzaniu i wykonaniu umów ubezpieczenia (likwidacja szkody), administruje umowami ubezpieczenia (polisami ubezpieczeniowymi).
Broker podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (zawodowej) z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.

Niezależny pośrednik między osobą zamierzającą się ubezpieczyć a zakładem ubezpieczeniowym. Działa w imieniu i w interesie swojego klienta. Działalność brokerska polega na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego (broker pełnomocnik lub pośrednik). Według Kodeksu Etycznego Brokera wobec ubezpieczonych broker powinien zapewnić swym klientom rzeczową, obiektywną rade i wyjaśnienia w sprawach różnych rodzaju ubezpieczeń, praw, zobowiązań i związanych z tym kosztów, udzielać rady i informacji jedynie w tych dziedzinach, w których jest w pełni kompetentny, w przypadku szkody starać się o prawidłowe prowadzenie sprawy i uzyskania właściwego odszkodowania, uzasadniony interes klienta i swą lojalność zawsze przedkładać przed własnym zyskiem. Broker działa zatem na innych zasadach, niż agent ubezpieczeniowy.

Broker vs Agent
Jest kilka cech, które łączą oba te zawody. Zarówno agent, jak i broker są pośrednikami ubezpieczeniowymi. Ich działalność regulowana jest Ustawą o działalności ubezpieczeniowej. Osoby wykonujące obie te profesje powinny cechować się prawością i uczciwością. W związku z prowadzoną działalnością i wszelkimi, uzyskiwanymi od swoich Klientów informacjami, agent i broker zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej.
Są jednak między nimi różnice, szczególnie ważne z Twojego punktu widzenia.

Agent ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz towarzystwa, z którym wiąże go umowa agencyjna. W rozmowie z Tobą będzie starał się przedstawić jak najlepsze aspekty ubezpieczenia w towarzystwie, na rzecz którego pracuje. Jest to zupełnie naturalne. Jeżeli zatem obdarzamy zaufaniem towarzystwo, którego reprezentantem jest agent, możemy, a nawet powinniśmy korzystać z jego usług. Zwykle zna on bardzo dobrze ofertę ubezpieczeniową swojego towarzystwa
Broker ubezpieczeniowy działa w Twoim imieniu i jako Twój przedstawiciel lub pełnomocnik nie może być związany z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Nie pozostaje w żadnym stosunku pracy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Przedstawia oferty ubezpieczeń z różnych towarzystw, co daje Ci możliwość wyboru najlepszych warunków ubezpieczenia. Jeżeli wybór właściwej oferty staje się trudny, broker pomaga Ci w dokonaniu porównania różnych ofert. Pozycja brokera, niezwiązanego z żadnym zakładem ubezpieczeń, zapewnia jego bezstronność w podejmowaniu działań na naszą rzecz.

Agentem można zostać uczestnicząc w szkoleniu zakończonym egzaminem, które organizuje towarzystwo ubezpieczeniowe. Zezwolenie na prowadzenie działalności agencyjnej wydaje Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeniowego na wniosek zakładu ubezpieczeń, na rzecz którego agent będzie świadczył usługi. Każde towarzystwo posiada listę agentów. Nie jest ona publikowana.

Brokerem zostaje osoba, która zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (członkowie komisji powoływani są przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, na wniosek organu nadzoru ubezpieczeń). Zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej wydaje PUNU na wniosek zainteresowanego. Broker zostaje wpisany na ogólnopolska listę brokerów publikowaną w Rozporządzeniu Ministra Finansów.

Agent z reguły sprzedaje standardowe polisy ubezpieczeniowe towarzystwa, z którym jest związany. Jako przedstawiciel towarzystwa wypisuje polisę i może zainkasować składkę. Często jego kompetencje są ograniczone do określonych ryzyk i określonych sum ubezpieczenia (zawierając ubezpieczenie powyżej pewnej kwoty będziemy musieli zwrócić się bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń.

Broker poza oferowaniem ubezpieczeń standardowych, ma dodatkowo możliwość negocjacji indywidualnych warunków ubezpieczenia i wysokości składki. Broker nie może wypisać w imieniu ubezpieczyciela polisy, gdyż nie jest jego przedstawicielem. Bez żadnych ograniczeń zajmuje się wszystkimi ryzykami i z oczywistych względów nie ma limitów sum ubezpieczenia. Może ocenić ryzyko, załatwić formalności i w zależności od umocowania zawrzeć ubezpieczenie lub dostarczyć polisę.

Obowiązki agenta kończą się w momencie zawarcia ubezpieczenia.
Broker w ramach swoich obowiązków administruje ubezpieczenie i aktywnie uczestniczy w procesie likwidacji szkód.